Zápis z třídní schůzky konané 7.9.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠMOLÍKOVA, příspěvková organizace

  ŠMOLÍKOVA 865/3, 161 00 PRAHA 6 - RuzyněZápis z třídní schůzky a členské schůze KRPŠ konané dne 7. 9.2021


Program: 1. Přivítání rodičů, představení pracovnic mateřské školy

                  2. Čtecí babička 

                  3. Paní učitelka Maruška - kroužek angličtina

                  4. Změna ve Školním řádu a ŠVP pro předškolní vzdělávání - seznámení 

                  5. KRPŠ 

                  6. Třídní schůzky ve třídách


 1. Paní ředitelka přivítala přítomné rodiče, představila pedagogické pracovnice mateřské školy. Seznámila rodiče s programem schůzky.


 1. Vše se pomalu navrací do původních kolejí, a je tedy možné, aby k nám začala chodit od září čtecí babička. Babička bude v I. pololetí předčítat pohádky ve třídě Beruška. Rády bychom babičku (pokud bude mít chuť) více „zatáhly do kolektivu“.


 1. Paní učitelka Maruška pohovořila o kroužku angličtiny. Bude se konat v úterý, pro děti od 4 let, zájemcům budou rozdány přihlášky, rodiče uvedou na přihlášku čitelnou e-mailovou adresu pro snadnější komunikaci s Maruškou. 


 1. Rodiče byli seznámeni se změnou ŠŘ a ŠVP pro předškolní vzdělávání - Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

 (1) Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu. pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen „jazyková příprava“) zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.

(2) Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně. 

(3) Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle odstavce 1.

(4) Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1.“

 1. KRPŠ – zápis z této části schůzky je samostatným zápisem. 

   6.

 • Platby – školné za celodenní docházku činí pro školní rok 2021/22 506,00 Kč, každý školní rok se tato částka mění podle provozních nákladů. Děti s OŠD a předškoláci jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny;
 • úhradu za školné (školné do patnáctého za daný měsíc a stravné do třetího za daný měsíc) i stravné provádět včas;
 • předškoláci v případě absence i písemné omluvenky – Omluvné listy – zapsat omluvenku u paní učitelky ve třídě při návratu po nemoci;
 • stravné činí 726,00 Kč. Děti, které dovrší v příslušném kalendářním roce 7 let hradí za stravné 792,00 Kč. Pokud jde dítě po obědě domů, dostává v hodnotě odpolední svačinky náhradu.  Vyúčtování za stravné probíhá v únoru a červenci. Bankovní spojení pro úhradu školného a stravného 13837061/0100. Variabilní symbol pro školné a stravné Vám případně sdělí paní učitelka ve třídě;
 • stravné činí 33,00 Kč na jeden den, u dětí, které dovrší v daném školním roce věku 7 let 36,00 Kč (toto se týká dětí s odkladem školní docházky);
 • pokud jsme odpoledne na zahradě, do šatny dítě doprovází rodič. Z bezpečnostních důvodů není možné posílat dítě samotné;
 • pokud jsme odpoledne na zahradě, jsou vstupní dveře do šatny z bezpečnostních důvodů zamčeny, je tedy nutné se ze šatny vrátit zpět na zahradu a poté opustit zahradu;
 • pro zasílání info ze školky, napište prosím na el. adresu reditelka@mssmolikova, že máte zájem o zasílání info;
 • Provoz školy je od 6.30 do 17.00 hodin. Ráno od 6.30 do 7.00 hodin se děti scházejí v Žabce a odpoledne se v této třídě od 16.30 do 17.00 rozcházejí, pokud nejsou na zahradě. Příchod dětí je do 8.30 hodin, z bezpečnostních důvodů se škola poté zamyká. Lze se však s učitelkami na třídách domluvit i na pozdějším příchodu. Rodiče předávají ráno dítě učitelce, která teprve po přijetí přijímá za dítě odpovědnost. Odpoledne si vyzvedávají děti rodiče, mohou sourozenci a ostatní příbuzní, ale musí být od rodičů podepsaná PLNÁ MOC.                                                                                                                                                                                            
 • Oblečení dětí - pohodlné oblečení, bačkorky ne pantofle. Na zahradu a vycházky starší oblečení, tak aby rodičům nevadilo zašpinění apod. Učitelky berou s sebou na vycházky papírové kapesníky. Spinkacím dětem pyžama. V přihrádce náhradní prádlo. Vše musí být podepsané. Na začátku školního roku a v lednu vybíráme 3 balení papírových kapesníků, 1 balení toaletního papíru, tekuté mýdlo, 1 zvlhčené ubrousky. 
 • veškeré důležité informace pro rodiče jsou na vývěskách v šatnách nebo na našich webových stránkách. Prosím, hlásit veškeré změny, především telefonní čísla. Je to kvůli případnému onemocnění dítěte. Prosím o dodržování Školního řádu – vyzvedávání dětí do 17.00 hodin, včasné placení školného a stravného. Pozdní vyzvedávání dětí se může považovat za narušování provozu mateřské školy, nebo pokud rodič opakovaně neuhradí úplatu za školné či stravné jde o naplnění § 35 zákona 561/2004 Sb. a ředitelka může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
 • Zaměření školy – ŠVP Barevný deštník. Ekologická výchova – třídíme odpad, šetříme energiemi, vodou, společně se staráme o zahrádku. V odpoledních hodinách bude probíhat zatím jen kroužek angličtiny. Ve školním roce pořádáme polodenní výlet. Pořádáme akce pro rodiče a děti, spolupracujeme se základní školou a máme společné akce. Spolupracujeme s logopedkou a s PPP. Divadelní představení se koná každý měsíc ve školce. Všechny zmiňované spolupráce a akce byly v posledních dvou letech pozastaveny - COVID. 
 • Diskuse rodičů   

  


V Praze dne 7. 9.2021                                                                       Bc. Mandíková Hana

                                                                                                                       ředitelka MŠ